ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής των δυνητικά ωφελουμένων, η οποία θα περιλαμβάνει:

1. Αρχική Αξιολόγηση Αιτήσεων των Συμμετεχόντων: Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν, προκειμένου να προσδιοριστούν όσοι από τους ωφελούμενους πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις συμμετοχής που δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα απορρίπτονται.

2. Συνέντευξη: Οι δυνητικά ωφελούμενοι που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής που θέτει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής.

3. Αξιολόγηση των ωφελουμένων: H Επιτροπή Επιλογής, θα αξιολογήσει τους δυνητικά ωφελούμενους βάσει των καθορισθέντων κριτηρίων επιλογής για κάθε κατηγορία δυνητικά ωφελούμενου και θα συντάξει τους σχετικούς πίνακες ωφελουμένων, επιλαχόντων και απορριπτέων.

4. Τελική επιλογή ωφελουμένων: Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, η Γνωμοδοτική Επιτροπή θα επικυρώσει τους τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων, και τα αποτελέσματα αναρτηθούν με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της κάθε αίτησης στην ιστοσελίδα της αναπτυξιακής σύμπραξης και θα κοινοποιηθούν σε κάθε ενδιαφερόμενο.