ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

  Smaller Default Larger

  ΑΣ "Κοινωνική Στόχευση"

  Η πρωτοβουλία "Κοινωνική Στόχευση" εστιάζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και εξελίσσεται σε πλήρη συντονισμό και άμεση συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικές ενώσεις-συλλόγους, πιστοποιημένα κέντρα εκπαίδευσης, ΜΚΟ και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αποστολή της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της απασχόλησης, με ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους, μέσα από τη δημιουργία ανταγωνιστικών, τεχνικών δεξιοτήτων, για αυτούς που απειλούνται από τη μακροχρόνια ανεργία. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για 70 ωφελουμένους, με έμφαση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στελεχών που αντιμετωπίζουν προβήματα ένταξης, καθώς και για την τόνωση της επιχειρηματικότητας νέων επιστημόνων-αυτοαπασχολουμένων στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. 

  Register to read more...

  Θέσεις Συνεργατών

  Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ):

  Το ΙΛΟΑ που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου, το παρακάτω αντικείμενα:

  Ημερομηνία

   Τίτλος Αντικειμένου

   22/09/2014
  Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop» (ΚΩΔ 02-06)
  22/09/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop» (ΚΩΔ 02-06)
  22/09/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop" (ΚΩΔ 02-06)
  22/09/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop" (ΚΩΔ 02-06)
  22/09/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ειδικές Υπηρεσίες προς τους Εργοδότες- Workshop και υλοποίηση συναφών εργασιών (αντιστοίχιση ωφελουμένων με επιχειρήσεις και έκθεση συμπερασμάτων) (ΚΩΔ.02-09) 
  22/09/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ειδικές Υπηρεσίες προς τους Εργοδότες - Workshop" και υλοποίηση συναφών εργασιών (αντιστοίχιση ωφελουμένων με επιχειρήσεις και έκθεση συμπερασμάτων) (ΚΩΔ. 02-09) 

  Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι και 29/9/2014 στη διεύθυνση: perrakisiloa@gmail.com

   

  Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ):

   

  Το ΙΛΟΑ που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου (Αρ. Πρωτ. γνωστοποίησης στον ΟΑΕΔ 3482/27.05.14), το παρακάτω αντικείμενα:

   

   

  Ημερομηνία

   Τίτλος Αντικειμένου

   27/05/2014
  Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημέρα Καριέρας» και υλοποίηση συναφών εργασιών (αντιστοίχιση ωφελουμένων με επιχειρήσεις και έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-05a)
   27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημέρα Καριέρας» και υλοποίηση συναφών εργασιών (αντιστοίχιση ωφελουμένων με επιχειρήσεις και έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-05b)
  27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημέρα Καριέρας» και υλοποίηση συναφών εργασιών (αντιστοίχιση ωφελουμένων με επιχειρήσεις και έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-05c)
   27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Ημέρα Καριέρας» και υλοποίηση συναφών εργασιών (αντιστοίχιση ωφελουμένων με επιχειρήσεις και έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-05d)
   27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Workshop Συμβουλευτικής και Υποστήριξης σε ανέργους- μακροχρόνια ανέργους». (ΚΩΔ 02-07a)
   27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Workshop Συμβουλευτικής και Υποστήριξης σε ανέργους- μακροχρόνια ανέργους». (ΚΩΔ 02-07b)
   27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις» και υλοποίηση συναφών εργασιών (έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-08a)
   27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις» και υλοποίηση συναφών εργασιών (έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-08b)
  27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις» και υλοποίηση συναφών εργασιών (έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-08c)
  27/05/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Απασχόλησης σε 10 εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις» και υλοποίηση συναφών εργασιών (έκθεση συμπερασμάτων). (ΚΩΔ 02-08d)

   

   

  Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων:

  Η Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου (Αρ. Πρωτ. γνωστοποίησης στον ΟΑΕΔ 3235/20-5-14), τα παρακάτω αντικείμενα:

  Ημερομηνία

   Τίτλος Αντικειμένου

   20/5/2014 Οργάνωση και υλοποίηση ενός (1) workshop με θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδοτικής υποστήριξης για την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων για τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους» (ΚΩΔ.20-1)
  20/5/2014 Υλοποίηση ενός (1) workshop με θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδοτικής υποστήριξης για την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων για τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους» και σύνταξη έκθεσης συμπερασμάτων (ΚΩΔ.20-2)
  20/5/2014 Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Συμβουλευτική σε ένα (1) workshop με θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδοτικής υποστήριξης για την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων για τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους» (ΚΩΔ.20-3)
  20/5/2014 Οργάνωση και υλοποίηση ενός (1) workshop με αντικείμενο τη δημιουργία clusters κοινωνικών ΚΩΔ.22-01
  20/5/2014 Υλοποίηση ενός (1) workshop με αντικείμενο τη δημιουργία clusters κοινωνικών επιχειρήσεων και σύνταξη έκθεσης συμπερασμάτων(ΚΩΔ.22-2)
  20/5/2014 Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Συμβουλευτική σε ένα (1) workshop με αντικείμενο τη δημιουργία clusters κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΩΔ.22-3)
  20/5/2014 Οργάνωση και υλοποίηση ενός (1) workshop με αντικείμενο τις ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς επιχειρήσεις για την προώθηση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών για προϊόντα της κοινωνικής οικονομίας(ΚΩΔ.25-1)
  20/5/2014 Υλοποίηση ενός (1) workshop με αντικείμενο τις ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς επιχειρήσεις για την προώθηση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών για προϊόντα της κοινωνικής οικονομίας και σύνταξη έκθεσης συμπερασμάτων(ΚΩΔ.25-2)
  20/5/2014 Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Συμβουλευτική σε ένα (1) workshop με αντικείμενο τις ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς επιχειρήσεις για την προώθηση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών για προϊόντα της κοινωνικής οικονομίας και σύνταξη έκθεσης συμπερασμάτων (ΚΩΔ.25-3)

   

  Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο έντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΒΙΕ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ:

  To Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΒΙΕ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου, τα παρακάτω αντικείμενα:

  Ημερομηνία

   Τίτλος Αντικειμένου

  10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Μεταποίηση Ενδυμάτων» (ΚΩΔ.Ε1-13)
  10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Μεταποίηση Ενδυμάτων» (ΚΩΔ.Ε2-13)
  10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Μεταποίηση Ενδυμάτων» (ΚΩΔ.Ε3-13)
  10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Πωλητές Λιανικού Εμπορίου» (ΚΩΔ.Ε1-14)
  10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Πωλητές Λιανικού Εμπορίου» (ΚΩΔ.Ε2-14)
  10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων» (ΚΩΔ.Ε1-15)
  10/3/2014 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων» (ΚΩΔ.Ε2-15)
  10/3/2015 Εκπαιδευτής Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο «Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων» (ΚΩΔ.Ε3-15)

   

  Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΒΙΕ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ:

  To Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΒΙΕ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου, τα παρακάτω αντικείμενα:

  Ημερομηνία

   Τίτλος Αντικειμένου

   18/2/2014 Οργάνωση Δράσεων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο "Μεταποίηση Ενδυμάτων" (ΚΩΔ.16-13)
  18/2/2014 Οργάνωση Δράσεων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο "Πωλητές Λιανικού Εμπορίου" (ΚΩΔ.16-14)
  18/2/2014 Οργάνωση Δράσεων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Πρόγραμμα με τίτλο "Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων" (ΚΩΔ.16-15)
  18/2/2014 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για το Πρόγραμμα με Τίτλο "Μεταποίηση Ενδυμάτων" (ΚΩΔ.18-13)
  18/2/2014 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για το Πρόγραμμα με Τίτλο "Πωλητές Λιανικού Εμπορίου" (ΚΩΔ.18-14)
  18/2/2014 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για το Πρόγραμμα με Τίτλο "Διοργανωτές Πολιτισμικών Εκδηλώσεων" (ΚΩΔ.18-15)

    

  Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΤΡΙΚΩΜΙΑ:

  Η ΤΡΙΚΩΜΙΑ που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου (Αρ. Πρωτ. γνωστοποίησης στον ΟΑΕΔ 216/ 07-01-2014), το παρακάτω αντικείμενο:

  Ημερομηνία

   Τίτλος Αντικειμένου

   7/1/2014 Εκπόνηση μελέτης ανάλυσης - αποτύπωσης τοπικής αγοράς εργασίας με θέμα "Αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας σε θέματα κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας" (ΚΩΔ.05-01)

   

   

  Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στο συντονιστή εταίρο ITCScom:

  Η ITCScom ΕΠΕ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των ΤΠΕ και είναι συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει (σύμφωνα με το υπ.αρ. 27/30-12-2013 Πρακτικό ΓΣ) σε συνεργάτες με σύμβαση έργου (Αρ. Πρωτ. γνωστοποίησης στον ΟΑΕΔ 108/03.01.14), τα παρακάτω αντικείμενα:

  Ημερομηνία

   Τίτλος Αντικειμένου

   3/1/2014 Εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Καταγραφή Κοινωνικών Επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας" (ΚΩΔ.10-04)
   3/1/2014 Συλλογή & επεξεργασία στοιχείων για τη μελέτη "Καταγραφή Κοινωνικών Επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας" (ΚΩΔ.10-05)
   3/1/2014 Επίλυση & Διαχείριση Θεμάτων (InfoDesk) (ΚΩΔ.10-06)
  3/1/2014 Εξυπηρέτηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων-Ενδιαφερομένων-Συμμετεχόντων (InfoDesk) (ΚΩΔ.10-07) 
  3/1/2014 Εξυπηρέτηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων-Ενδιαφερομένων-Συμμετεχόντων (InfoDesk) (ΚΩΔ.10-08)
  3/1/2014 Εξυπηρέτηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων-Ενδιαφερομένων-Συμμετεχόντων (InfoDesk) (ΚΩΔ.10-09)
  3/1/2014 Σχεδιασμός & Ανάλυση Διαδραστικής Πύλης (ΚΩΔ.10-10)
  3/1/2014 Ανάπτυξη Διαδραστικής Πύλης και Διαχείριση Περιεχομένου (ΚΩΔ.10-11)
  3/1/2014 Ανάπτυξη Διαδραστικής Πύλης και Διαχείριση Περιεχομένου (ΚΩΔ.10-12)
  3/1/2014 Διαχείριση Περιεχομένου & Λειτουργία Διαδραστικής Πύλης (ΚΩΔ.10-13)

  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ανάθεση πολλαπλών αντικειμένων στον ίδιο συνεργάτη, είναι δεκτή εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις για τα αντικείμενα που θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

   

  Θέσεις Απασχόλησης με Σύμβαση Έργου στον εταίρο Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ):

  Το ΙΛΟΑ που είναι εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» για την πράξη «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ)», ενδιαφέρεται να αναθέσει σε συνεργάτες με σύμβαση έργου (Αρ. Πρωτ. γνωστοποίησης στον ΟΑΕΔ 48-52/03.01.14), το παρακάτω αντικείμενα:

  Ημερομηνία

   Τίτλος Αντικειμένου

   3/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Δικτύωση Επιχειρήσεων- Φορέων- ΜΚΟ- Συλλόγων στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας. Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων (clusters)» και υλοποίηση συναφών εργασιών (σύνταξη αναφορών). (ΚΩΔ 02-01)
   3/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Διαρκές Συμβούλιο (forum) Φορέων- Συλλόγων- Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας» και υλοποίηση συναφών εργασιών (σύνταξη αναφορών). (ΚΩΔ 02-02)
   3/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική (Ομαδικές Συνεδρίες)» και υλοποίηση συναφών εργασιών (Σύνταξη/ενημέρωση ατομικών σχεδίων δράσης). (ΚΩΔ 02-03)
  3/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική (Ομαδικές Συνεδρίες)» και υλοποίηση συναφών εργασιών (Σύνταξη/ενημέρωση ατομικών σχεδίων δράσης). (ΚΩΔ 02-04)
  3/1/2014 Οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης «Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας- Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων Κοινωνικών Επιχειρήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα». (ΚΩΔ 02-05)

  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η ανάθεση πολλαπλών αντικειμένων στον ίδιο συνεργάτη, είναι δεκτή εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις για τα αντικείμενα που θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Τίτλος Έργου:    «Εκτυπώσεις εντύπου υλικού για την «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop»»

  Αιγάλεω, 29.05.2015

  Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ) δημοσιεύει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Εκτυπώσεις εντύπου υλικού για την «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop»», σε εξειδικευμένες εταιρείες, το οποίο αφορά στην υλοποίηση της Δράσης 16 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Ημερίδα αποτελεσμάτων - Workshop) της πράξης «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» που έχει αναλάβει το ΙΛΟΑ, στο πλαίσιο συμμετοχής του, στη εν λόγω Αναπτυξιακή Σύμπραξη.  [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]

  Η προθεσμία υποβολής προσφορών, είναι μέχρι τις 05/06/2015 και ώρα 17:00.

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Τίτλος Έργου:    «Υπηρεσίες catering για την «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop»»

  Αιγάλεω, 29.05.2015

  Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ) δημοσιεύει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες catering για την «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop» », σε εξειδικευμένες εταιρείες, το οποίο αφορά στην υλοποίηση της Δράσης 16 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Ημερίδα αποτελεσμάτων - Workshop) της πράξης «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» που έχει αναλάβει το ΙΛΟΑ, στο πλαίσιο συμμετοχής του, στη εν λόγω Αναπτυξιακή Σύμπραξη.  [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]

  Η προθεσμία υποβολής προσφορών, είναι μέχρι τις 05/06/2015 και ώρα 17:00.

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Τίτλος Έργου:    «Δημιουργία Συστήματος Τηλ-εκπαίδευσης (e-learning) και Συνεργατικού Ηλεκτρονικού Συστήματος προώθησης πωλήσεων (e-shop) για κοινωνικές επιχειρήσεις»

  Ίλιον, 07.01.2014

  Αρ.Πρωτ 1890/07.01.14

  Η ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ δημοσιεύει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 27/30.12.13 απόφαση της έκτακτης ΓΣ) για την ανάθεση του έργου για τη «Δημιουργία Συστήματος Τηλ-εκπαίδευσης (e-learning) και Συνεργατικού Ηλεκτρονικού Συστήματος προώθησης πωλήσεων (e-shop) για κοινωνικές επιχειρήσεις», σε εξειδικευμένες εταιρείες, το οποίοαφορά στην υλοποίηση της Δράσης 6 (Δημιουργία Ιστοσελίδας – διαδικτυακή διαδραστική και εκπαιδευτική πύλη-Forum)/ηλεκτρονική δικτύωση) της πράξης «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» που έχει αναλάβει η εταιρεία, στο πλαίσιο συμμετοχής της, ως Συντονιστής Εταίρος στη εν λόγω Αναπτυξιακή Σύμπραξη.  [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]
  Η προθεσμία υποβολής προσφορών, είναι μέχρι τις 14/01/2013 και ώρα 15:00.