ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

  Smaller Default Larger

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Τίτλος Έργου:    «Εκτυπώσεις εντύπου υλικού για την «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop»»

  Αιγάλεω, 29.05.2015

  Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ) δημοσιεύει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Εκτυπώσεις εντύπου υλικού για την «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop»», σε εξειδικευμένες εταιρείες, το οποίο αφορά στην υλοποίηση της Δράσης 16 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Ημερίδα αποτελεσμάτων - Workshop) της πράξης «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» που έχει αναλάβει το ΙΛΟΑ, στο πλαίσιο συμμετοχής του, στη εν λόγω Αναπτυξιακή Σύμπραξη.  [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]

  Η προθεσμία υποβολής προσφορών, είναι μέχρι τις 05/06/2015 και ώρα 17:00.

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Τίτλος Έργου:    «Υπηρεσίες catering για την «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop»»

  Αιγάλεω, 29.05.2015

  Το Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω (ΙΛΟΑ) δημοσιεύει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες catering για την «Ημερίδα Αποτελεσμάτων- Workshop» », σε εξειδικευμένες εταιρείες, το οποίο αφορά στην υλοποίηση της Δράσης 16 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Ημερίδα αποτελεσμάτων - Workshop) της πράξης «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» που έχει αναλάβει το ΙΛΟΑ, στο πλαίσιο συμμετοχής του, στη εν λόγω Αναπτυξιακή Σύμπραξη.  [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]

  Η προθεσμία υποβολής προσφορών, είναι μέχρι τις 05/06/2015 και ώρα 17:00.

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Τίτλος Έργου:    «Δημιουργία Συστήματος Τηλ-εκπαίδευσης (e-learning) και Συνεργατικού Ηλεκτρονικού Συστήματος προώθησης πωλήσεων (e-shop) για κοινωνικές επιχειρήσεις»

  Ίλιον, 07.01.2014

  Αρ.Πρωτ 1890/07.01.14

  Η ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ δημοσιεύει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 27/30.12.13 απόφαση της έκτακτης ΓΣ) για την ανάθεση του έργου για τη «Δημιουργία Συστήματος Τηλ-εκπαίδευσης (e-learning) και Συνεργατικού Ηλεκτρονικού Συστήματος προώθησης πωλήσεων (e-shop) για κοινωνικές επιχειρήσεις», σε εξειδικευμένες εταιρείες, το οποίοαφορά στην υλοποίηση της Δράσης 6 (Δημιουργία Ιστοσελίδας – διαδικτυακή διαδραστική και εκπαιδευτική πύλη-Forum)/ηλεκτρονική δικτύωση) της πράξης «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» που έχει αναλάβει η εταιρεία, στο πλαίσιο συμμετοχής της, ως Συντονιστής Εταίρος στη εν λόγω Αναπτυξιακή Σύμπραξη.  [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]
  Η προθεσμία υποβολής προσφορών, είναι μέχρι τις 14/01/2013 και ώρα 15:00.