ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τίτλος Έργου:    «Δημιουργία Συστήματος Τηλ-εκπαίδευσης (e-learning) και Συνεργατικού Ηλεκτρονικού Συστήματος προώθησης πωλήσεων (e-shop) για κοινωνικές επιχειρήσεις»

Ίλιον, 07.01.2014

Αρ.Πρωτ 1890/07.01.14

Η ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ δημοσιεύει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 27/30.12.13 απόφαση της έκτακτης ΓΣ) για την ανάθεση του έργου για τη «Δημιουργία Συστήματος Τηλ-εκπαίδευσης (e-learning) και Συνεργατικού Ηλεκτρονικού Συστήματος προώθησης πωλήσεων (e-shop) για κοινωνικές επιχειρήσεις», σε εξειδικευμένες εταιρείες, το οποίοαφορά στην υλοποίηση της Δράσης 6 (Δημιουργία Ιστοσελίδας – διαδικτυακή διαδραστική και εκπαιδευτική πύλη-Forum)/ηλεκτρονική δικτύωση) της πράξης «Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ» που έχει αναλάβει η εταιρεία, στο πλαίσιο συμμετοχής της, ως Συντονιστής Εταίρος στη εν λόγω Αναπτυξιακή Σύμπραξη.  [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος]
Η προθεσμία υποβολής προσφορών, είναι μέχρι τις 14/01/2013 και ώρα 15:00.