ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Δράσεις

Οι κατηγορίες δράσεων που περιλαμβάνει η πράξη είναι οι παρακάτω:

 • ΜΕΛΕΤΕΣ (319)
 • ΔΙΚΤΥΩΣΗ (320)
 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (327)
 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (348)
 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (349)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351) 

 

Στο πλαίσιο της υλοποιούμενης πράξης έχουν προγραμματιστεί αναλυτικά οι παρακάτω δράσεις:

1) ΜΕΛΕΤΕΣ - Μελέτη αποτύπωσης των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας σε θέματα κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας με την ανάδειξη των δυνατών και αδύναμων σημείων της περιοχής παρέμβασης καθώς και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της στον τομέα  της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

2) ΜΕΛΕΤΕΣ - Μελέτη καταγραφή Κοινωνικών Επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας

Η δράση αφορά στην εκπόνηση μιας μελέτης – καταγραφής των φορέων (επιχειρήσεων, ομάδων, δημοσίων φορέων, ΜΚΟ, Συλλόγων κτλ.) στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, εστιασμένη στους Δήμους Περιστερίου, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού,  Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου, μέλη Αναπτυξιακού Συνδέσμου Αθήνας (ΑΣΔΑ), οι οποίοι συχνά, υιοθετούν και εφαρμόζουν διάφορα μοντέλα συνεργασίας, σε επίπεδο κοινών προσπαθειών, στόχων, πολιτιστικών προϊόντων / υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων και των μεθοδολογιών που εφαρμόζουν.  

 

3) ΔΙΚΤΥΩΣΗ - Ημέρα Καριέρας 

Ο θεσμός της «Ημέρας καριέρας» είναι μία δράση επαγγελματικού προσανατολισμού και εργασιακής αποκατάστασης που στοχεύει στην αύξηση της επαγγελματικής κινητικότητας και στην παροχή ευκαιριών για απασχόληση. Η εφαρμογή του θεσμού θα ανοίξει τις πόρτες των επιχειρήσεων στους καταρτιζόμενους ανέργους (έχοντας σχετικό πιστοποιητικό που θα τεκμηριώνει τη γνώση τους όπως αυτά παρουσιάζονται στην ενότητα της κατάρτισης) για μια μέρα και θα τους δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικούς τύπους εργασίας στις επιχειρήσεις, να αξιολογήσουν διαφορετικές μορφές απασχόλησης, να διερευνήσουν τις επιχειρηματικές ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό και εντέλει για κάποιους από αυτούς να αποτελέσει ευκαιρία ανεύρεσης εργασίας. 

 

4) ΔΙΚΤΥΩΣΗ - Δικτύωση επιχειρήσεων-Φορέων-ΜΚΟ-Συλλόγων στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας. Ανάπτυξη Συνεργατικών Σχημάτων (clusters)

Η Δικτύωση βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικότητας και μάλιστα αποτελεί το βασικότερο κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η καινοτομία του συγκεκριμένου τομέα της οικονομίας έγκειται στο ότι συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων ή εταιρειών ή φορείς με διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα ζήτημα εργάζονται από κοινού και μεθοδικά για την επίλυσή του (clusters). Μάλιστα, με τη σύγχρονη δικτυακή τεχνολογία η συνεργασία αποκτά νέα διάσταση και η φυσική παρουσία των συνεργαζόμενων δεν αποτελεί απαραίτητα προαπαιτούμενο, καθώς αυτή υποκαθίσταται από την εικονική παρουσία.

 

5) ΔΙΚΤΥΩΣΗ - Διαρκές Συμβούλιο (forum) Φορέων - Συλλόγων - Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας

Η δράση αφορά στη θεσμοθέτηση Συμβουλίου Κοινωνικής Οικονομίας στην περιοχή του έργου, το οποίο έχει σαν αποστολή:
α) την υιοθέτηση μέτρων και μηχανισμών για τη διευκόλυνση της δραστηριότητας των Κοινωνικών ΜΜΕ  στην περιοχή (συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης πόρων από τα ΠΕΠ και τα διαρθρωτικά ταμεία εν γένει,)
β) την εισήγηση παρεμβάσεων αφενός για την άρση εμποδίων και περιορισμών που τίθενται από το νομοθετικό πλαίσιο, αφετέρου για την ενίσχυση καινοτόμων και εξωστρεφών δραστηριοτήτων από κεντρικές δομές  και τέλος
γ) την εισήγηση έναρξη και υποστήριξη  δράσεων μεγάλης κλίμακας, που θα συνδυάζουν πόρους από πολλαπλές πηγές και κατάλληλες συνεργασίες.
Η Δράση αυτή αφορά επίσης στην οργάνωση και δημιουργία ενός FORUM κοινωνικής οικονομίας, με έμφαση σε θέματα καινοτομίας και με τη συμμετοχή: Δημοσίων Αρχών, Φορέων του cluster, των επιχειρήσεων,  Επιχειρηματικών φορέων, Εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.α. 

 

6) ΔΙΚΤΥΩΣΗ - Δημιουργία Ιστοσελίδας - διαδικτυακή διαδραστική και εκπαιδευτική πύλη-forum / ηλεκτρονική δικτύωση

Η δράση αυτή αφορά στην ανάπτυξη ενός Κόμβου Πληροφόρησης και διάδρασης όλων των εμπλεκόμενων φορέων του έργου καθώς και εξωτερικών χρηστών με την αναγκαία υποδομή, που θα λειτουργεί ως Κόμβος Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Στον Κόμβο αυτόν θα συγκεντρώνεται και θα γίνεται επεξεργασία του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού πληροφοριών, μελετών, ειδήσεων. Βασικές  επιδιώξεις του Κόμβου θα είναι η ανάδειξη και διάχυση των πλέον χρήσιμων πληροφοριών και καλών πρακτικών, η διαρκής ενημέρωση των φορέων σε επίκαιρα ζητήματα καθώς και η παροχή υποδείξεων για τις βέλτιστες δυνατές λύσεις σε διάφορα θέματα του τομέα. Παράλληλα θα υποστηρίζεται η λειτουργία forum, μεταξύ των μελών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και εμπλεκόμενων στελεχών/φορέων του έργου.Επιπροσθέτως θα δημιουργηθεί Συνεργατικό Ηλεκτρονικό Σύστημα προώθησης πωλήσεων για κοινωνικές επιχειρήσεις όπου ουσιαστικά θα υπάρχουν 3 ρόλοι χρηστών.

Ο φορέας λειτουργίας. Θα έχει την δυνατότητα ανοίγματος ηλεκτρονικού καταστήματος για κάθε κοινωνική επιχείρηση η οποία  επιθυμεί ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η κοινωνική επιχείρηση η οποία θα διαχειρίζεται το δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα και της δικές της παραγγελίες.

Οι καταναλωτές οι οποίοι θα αγοράζουν από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Τέλος η δημιουργία του συστήματος Τηλ-εκπαίδευσης για την Κοινωνική Οικονομία αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που προσφέρει Αναπτυξιακή Σύμπραξη, παρέχοντας ένα δυναμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτών – εκπαιδευομένων, ανεξάρτητο από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της συμβατικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο σύστημα Τηλ-εκπαίδευσης θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
1) Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλ-εκπαίδευσης
2) Υπηρεσία προσωποποιημένης ασφαλούς πρόσβασης
3) Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (content  management)
4) Υπηρεσία αναζήτησης περιεχομένου
5) Υπηρεσία διαχείρισης εκπαίδευσης (learning management)
6) Υπηρεσία παρακολούθησης εκπαιδευτικής διαδικασίας
7) Υπηρεσίες πληροφόρησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας
8) Υπηρεσίες Διαχείρισης

  

7) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής στα ΜΜΕ - Αφιερώματα-αρθρογραφία-συνεντεύξεις. Έκδοση δελτίων τύπου

Η δράση αφορά στις παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αλλά και των ειδικών ακροατηρίων σχετικά με τους στόχους το περιεχόμενο, τους αποδέκτες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης με σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης.Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει  καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο καθώς και καταχωρήσεις στον περιοδικό τύπο.

 

8) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - Ενέργειες πληροφόρησης Ενημερωτικά Δελτία/Περιοδικά - Εκδόσεις έντυπου υλικού ενημέρωσης (π.χ. περιοδικές εκδόσεις - Newsletters, ενημερωτικοί οδηγοί, αφίσες, τρίπτυχα, επιστολές κλπ.)

Η δράση αφορά στις παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αλλά και των ειδικών ακροατηρίων σχετικά με τους στόχους το περιεχόμενο, τους αποδέκτες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης με σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους για την επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Δράσης.Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει ενημερωτικά φυλλάδια, ενημερωτικό οδηγό καθώς επίσης φυλλάδια και αφίσες.

  

9) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - Προσέγγιση-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Ενεργοποίηση των Ωφελουμένων & Συμβουλευτικής-Οργάνωση Ημερίδων

Η δράση αφορά στις παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αλλά και των ειδικών ακροατηρίων σχετικά με τους στόχους το περιεχόμενο, τους αποδέκτες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης με σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους για την επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Δράσης.

  

10) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - Προσέγγιση-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Ενεργοποίηση των Ωφελουμένων - 3 Ραδιοφωνικά μηνύματα στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς για προσέλκυση των ομάδων στόχων                                    

Η δράση αφορά στις παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αλλά και των ειδικών ακροατηρίων σχετικά με τους στόχους το περιεχόμενο, τους αποδέκτες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης με σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους για την επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Δράσης.

  

11) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - Προσέγγιση-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Ενεργοποίηση των Ωφελουμένων - Αφιερώματα στον τοπικό τύπο

Η δράση αφορά στις παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αλλά και των ειδικών ακροατηρίων σχετικά με τους στόχους το περιεχόμενο, τους αποδέκτες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης με σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους για την επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Δράσης.

  

12) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ - Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης

Ο συντονιστής της πράξης (ITCScom) αναλαμβάνει τον συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας των ενεργειών και των δράσεων, την αξιολόγηση και έλεγχο του φυσικού αντικειμένου καθώς και την Οικονομική – Λογιστική διαχείριση. 
Ειδικότερα:
Με τη συνεχή παρακολούθηση των ενεργειών και τη διαρκή εσωτερική αξιολόγηση όλων των προβλεπόμενων δράσεων, αποσκοπούμε να συμβάλλουμε σημαντικά τόσο στην ενημέρωση και στήριξη των εμπλεκομένων φορέων όσο και στην αναβάθμιση του ρόλου και του έργου τους σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης, τα αποτελέσματα και τα προϊόντα.
Βασικός στόχος επομένως του συστήματος είναι η κατανόηση του επιπέδου στο οποίο έχουν εκπληρωθεί οι επιμέρους στόχοι του έργου, καθώς και στην παροχή πληροφοριών και συμβουλών τα οποία οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν έτσι ώστε να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις δράσεις που έχουν αναλάβει και να παραδώσουν τα τελικά προϊόντα όπως αυτό προβλέπεται στο Σχέδιο Δράσης. 

  

13) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - Εκπαίδευση με τίτλο "Μεταποίηση Ενδυμάτων"

Η εν λόγω Δράση Κατάρτισης αφορά στην Μεταποίηση ενδυμάτων και λευκών ειδών, η οποία στοχεύει στην καλλιέργεια και τη διαμόρφωση στάσεων αλλά και δεξιοτήτων σχετικά με τις βασικές τεχνικές μοδιστρικής και τις εφαρμογές της.

Η κατάρτιση αυτή σχεδιάστηκε για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας με απώτερο στόχο να συμβάλλει στη διαχείριση της παρούσας οικονομικής κρίσης καθώς και στη κρίση που έχει, κατ’ επέκταση, έλθει και στον τομέα της ένδυσης.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θεωρίας και πρακτικής εκπαιδευτικής άσκησης σε επιχειρήσεις για τους ωφελούμενους. 

   

14) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - "Πωλητές Λιανικού Εμπορίου"

Το συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης αφορά:

 • Σε ειδικότητα υψηλά ζητούμενη που συνδέεται με τις διαπιστωμένες ανάγκες μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων και προέκυψε μετά από σχετική συνεργασία και διαβούλευση μαζί τους.
 • Σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο που αντιμετωπίζει εκτός των εξειδικευμένων γνώσεων / δεξιοτήτων και ανάγκες σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες όπως επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ομαδικής εργασίας, λήψης αποφάσεων και δημιουργικής σκέψης.
 • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο που αντιμετωπίζει διεξοδικά την οικοδόμηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών που συνδέονται με το περιεχόμενο της εξειδίκευσης που κατεξοχήν απαιτείται από τους εργαζόμενους, σε σχετικές θέσεις εργασίας.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θεωρίας και πρακτικής εκπαιδευτικής άσκησης σε επιχειρήσεις για τους ωφελούμενους.

 

15) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - Εκπαίδευση ανέργων με τίτλο "Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων"

Η εν λόγω δράση κατάρτισης αφορά στην ειδικότητα του «Διοργανωτή πολιτιστικών δραστηριοτήτων» η οποία στοχεύει στην επιμόρφωση ανέργων στον τομέα της διαχείρισης και οργάνωσης πολιτισμικών εκδηλώσεων. Σκοπός της παρούσας Δράσης είναι η επιμόρφωση και η ένταξη των ανέργων σε έναν ποικιλόμορφο και ιδιαίτερο κλάδο, αυτόν του πολιτισμού. 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θεωρίας και πρακτικής εκπαιδευτικής άσκησης σε επιχειρήσεις για τους ωφελούμενους.

  

16) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Ημερίδα αποτελεσμάτων - Workshop

Στη συγκεκριμένη Δράση προβλέπεται η διενέργεια ημερίδας προς το τέλος του έργου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του, όπου θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι του έργου, τοπικοί φορείς και ευρύ κοινό.

Η ημερίδα  στοχεύει στην αξιολόγηση και διάχυση των συμπερασμάτων του συνολικού έργου, στις επιχειρήσεις και φορείς της ευρύτερης περιοχής, στο ευρύ κοινό και σε όλες τις ομάδες-στόχο. Στη συγκεκριμένη Δράση προβλέπεται η διενέργεια ημερίδας προς το κοινό και σε όλες τις ομάδες-στόχο. Επίσης προβλέπεται παράλληλα και η διενέργεια workshop συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να προσλάβουν τους ωφελούμενους της ομάδας-στόχου του έργου για τη συμβουλευτική τους υποστήριξη και την ενημέρωσή τους, σχετικά με τις συνολικές δράσεις του έργου, τις προοπτικές και τις δυνατότητες για πρόσληψη ποιοτικών στελεχών. 

  

17) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Συμβουλευτική Υποστήριξη των Ωφελουμένων - Λειτουργία info-desk

Το info-desk (Γραφείο Πληροφόρησης) το οποίο θα λειτουργεί παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 • στους δυνητικούς δικαιούχους, αναφορικά με τη τις δράσεις του έργου και τις  δυνατότητες συμμετοχής, 
 • στους δικαιούχους αναφορικά με ζητήματα επιλεξιμότητας, κτλ., 
 • του κοινού γενικά, αναφορικά με το έργον και των ωφελειών που προκύπτουν από αυτό.

  

18) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Workshop συμβουλευτικής και υποστήριξης σε ανέργους και μακροχρόνια ανέργους

Προβλέπεται η διενέργεια workshop συμβουλευτικής υποστήριξης ανέργων - μακροχρόνια ανέργων που, όπως θα προκύψει από τη συνέντευξη, χρήζουν ειδικής υποστήριξης προκειμένω να συμμετάσχουν στις ομαδικές συνεδρίες.

 

19) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Συμβουλευτική (ομαδικές συνεδρίες)

Η Συνεδρία, ορίζεται ως μια δυναμική διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία  ανάμεσα στο σύμβουλο και τους καταρτιζόμενους/άνεργους που δέχονται τις υπηρεσίες κατά την οποία ο σύμβουλος αξιοποιεί μια ποικιλία μεθόδων και τεχνικών συμβουλευτικής με στόχο να βοηθηθεί ο κάθε καταρτιζόμενος/ άνεργος να αποκτήσει καλλίτερη κατανόηση του εαυτού της για να παίρνει τις πλέον κατάλληλες και υπεύθυνες για τον εαυτό της αποφάσεις όσων αφορά την εργασία.

Λέμε δυναμική διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία,  επειδή η διαδικασία αυτή βοηθάει ατομικά και τους δυο να προχωρήσουν μπροστά, ενώ παράλληλα η σχέση βρίσκεται σε μια συνεχή εξέλιξη και κίνηση προς τη λήψη αποφάσεων από την πλευρά του ανέργου. Η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής που προτείνεται μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας, θα δώσει έμφαση στην κατεύθυνση της Συμβουλευτικής Απασχόλησης με κύριο στόχο την προώθηση στην απασχόληση, και συμπληρωματικά της Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας.

Η Συμβουλευτική απασχόλησης έχει στόχο να βοηθήσει τον άνεργο να πάρει αποφάσεις και να δραστηριοποιηθεί προς τη σωστή για αυτόν επαγγελματική κατεύθυνση.

 

20) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας - Workshop με θέμα "Δυνατότητες Χρηματοδοτικής Υποστήριξης για την Ίδρυση νέων Κοινωνικών Επιχειρήσεων για τους ενδιαφερόμενους ωφελουμένους"

Αυτή η δράση σχετίζεται με την παρουσίαση και την γνώση των εργαλείων που σχετίζονται με την χρηματοδότηση μιας νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης. Η παρουσίαση των εργαλείων αυτών στο σχετικό workshop θα καλύψει όλο το φάσμα των χρηματοδοτικών λύσεων. το πρόγραμμα παρουσιάσεων θα αφορά στα παρακάτω:

 • Τραπεζικά Δάνεια (είδος, τρόποι απόκτησης κτλ)
 • Leasing
 • Venture Capital
 • Factoring
 • Αναπτυξιακός Νόμος
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ και Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο workshop θα προσκληθούν πλην των τελικών ωφελούμενων του έργου,  οικονομολόγοι, τραπεζικοί, κτλ με σκοπό να εξηγήσουν στους νέους επιχειρηματίες όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

  

21) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας - Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων Κοινωνικών Επιχειρήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης  και θέλοντας η ΑΣ να  συγκεράσει την ανάγκη ίδρυσης επιχειρήσεων  με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, θα συνταχθούν επιχειρησιακά σχέδια για ίδρυση νέων κοινωνικών ή κλασικών επιχειρήσεων. Στόχος είναι η υποστήριξη των ανέργων που θα πληρούν  σχετικές προϋποθέσεις, προκειμένου να εκπονήσουν επιχειρησιακά-επενδυτικά σχέδια για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα των τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-20013, ή και Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών. 

  

22) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας - Διοργάνωση  Workshop με αντικείμενο τη δημιουργία Clusters Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Στα θεματικά αυτά εργαστήρια, εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε θέματα κοινωνικής οικονομίας θα αναλάβουν την ευαισθητοποίηση σε θέματα δημιουργίας cluster Στο workshop θα συμμετάσχουν τοπικές επιχειρήσεις και υποψήφιοι επιχειρηματίες/άνεργοι όπως αυτοί θα έχουν προεπιλεγεί από την ΑΣ που δεν διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία σε δράσεις Κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ωστόσο ενδιαφέρονται να αναπτύξουν σχετική δραστηριότητα και μέσω αυτής νέα, καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα. 

  

23) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Συμβουλευτική Απασχόλησης στους εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις

Θα παρέχεται συμβουλευτική απασχόλησης στους καταρτιζόμενους που θα έχουν βρει εργασία κάνοντας χρήση άλλων ενεργειών του έργου (πχ ημέρες καριέρας). Σε κάθε μορφή συμβουλευτικής υποστήριξης, η παροχή ουσιαστικής και αποτελεσματικής βοήθειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξιολόγηση της προόδου του συμβουλευόμενου στην προσπάθειά του για επίτευξη των στόχων του. 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης, τόσο ο σύμβουλος όσο και ο συμβουλευόμενος (πρώην άνεργος και καταρτιζόμενος) παραθέτουν στοιχεία για να εκτιμήσουν την πρόοδο του δευτέρου ως προς  τους στόχους του. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αφορούν εμπειρίες, απόψεις και/ή συμπεριφορές. 

 

24) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Ειδικές Υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους Εργοδότες - Workshop. Στα θεματικά αυτά εργαστήρια, εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε θέματα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας θα αναλάβουν την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

H δράση αυτή παρουσιάζει τις πρακτικές καθώς και τις διαστάσεις της ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) καθώς επίσης και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη πολλών στόχων.  

 

25) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς Επιχειρήσεις για την προώθηση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών για προϊόντα της κοινωνικής οικονομίας.

Η επιτυχημένη πορεία μιας Ελληνικής επιχείρησης στην διεθνή αγορά απαιτεί την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα. Αυτά πλην της τεχνολογίας, περιλαμβάνουν και την εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής υπέρ των καινοτομιών, την εισαγωγή σχεδίων μάρκετινγκ, προμηθειών και στρατηγικής εξαγωγών, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και προπαντός την προσαρμογή της νοοτροπίας του σύγχρονου Έλληνα επιχειρηματία σε νέες συνθήκες της αγοράς και νέες μορφές οργάνωσης της επιχείρησής του. 

 

26) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - Ειδικές Υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Στόχος είναι η διενέργεια workshop με στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε καταρτιζόμενο ή ενδιαφερόμενο δυνητικό επιχειρηματία. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πάρει όλες τις πληροφορίες  που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς φορείς οι οποίοι στηρίζουν τις νέες μορφές επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, θα αναφερθούν παραδείγματα που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει θέματα όπως η σύνταξη και εφαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου για την ανάπτυξη της επιχείρησής του, καθώς και ο τρόπος-διαδικασίες σύνταξης επενδυτικών σχεδίων για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.