ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Στόχοι

Στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας υπάρχει ικανότατο στελεχιακό δυναμικό με επιστημονικό υπόβαθρο σε πολλαπλούς τομείς της οικονομίας. Έχοντας τα παραπάνω σαν βασική αντίληψη, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποφάσισε να ενδυναμώσει τον τομέα της απασχόλησης μέσα από εξατομικευμένη παροχή συμβουλών σε ανέργους, καθώς και σε νέους επιστήμονες και καταρτίζοντας τους σε εξειδικευμένα θέματα. 

Οι προτεινόμενες ομάδες για την επαγγελματική ένταξη και για τη δημιουργία επιχειρήσεων, των οποίων θα σχεδιαστεί η κατάλληλη δέσμη παρεμβάσεων είναι:

  • Νέοι άνεργοι. Είναι άτομα πιο ευάλωτα σε περίοδο ύφεσης και λιγότερο ανταγωνιστικά λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης των εργοδοτών (απουσία μακρόχρονης εμπειρίας). Είναι η ηλικιακή ομάδα που παρουσιάζει σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία των υψηλότερο δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα (52%).
  • Μακροχρόνια άνεργοι καθώς και γυναίκες.
  • Νέοι επιστήμονες (σύμφωνα με το οριζόμενα στην προκήρυξη με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας). Στην παρούσα ύφεση οι νέοι πτυχιούχοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας και επαγγελματικής απομόνωσης. Αποτελεί ομάδα στόχου όχι μόνο για επαγγελματική τοποθέτηση αλλά και ομάδα από την οποία η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα "γεννήσει" εταιρείες.
  • Αυτοαπασχολούμενοι. Ο χώρος των Αυτοαπασχολούμενων  (μπλοκάκηδων όπως αναφέρονται στην αγορά) παρόλο που δεν καταγράφεται στις επίσημες στατιστικές βιώνει πλέον συνθήκες ανεργίας. Αποτελεί ομάδα στόχου για δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που αφορούν στην δικτύωση  μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, των τοπικών επιχειρήσεων και οικονομικών φορέων  με σκοπό την επαγγελματική ενσωμάτωση ανέργων με έμφαση στο τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Στο σχέδιο δράσης εντάσσονται ενέργειες κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων για την διευκόλυνση της ανεύρεσης  εργασίας στην τοπική αγορά αλλά και επιχειρηματικής συμβουλευτικής για την ενεργοποίηση επιχειρηματικών οραμάτων και την μετουσίωσή τους σε επιχειρήσεις μέσα από την πρόσβαση στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και εργαλεία, την συγγραφή του business plan και τέλος τον προσανατολισμό τους σε καινοτόμα προϊόντα που αφορούν στο περιβάλλον και υπηρεσίες μέσα από την προσπάθεια συμμετοχής τους σε ερευνητικά έργα. Το σχέδιο διέπεται από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας. Τέλος το σχέδιο δράσης προβλέπει την δημιουργία τριών δομών για θέματα κατάρτισης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.