ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Οφέλη

Τα οφέλη που προκύπτουν από το σχέδιο δράσης εντοπίζονται στην ενεργοποίηση όλων των τοπικών φορέων των οικονομικών και παραγωγικών τάξεων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας, με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης για ανέργους και της επιχειρηματικότητας στο τομέα της κοινωνικής οικονομίας  καθώς επίσης στις πράξεις που αφορούν την προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από την διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη που προκύπτουν από το σχέδιο δράσης εντοπίζονται στην ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς επίσης στην πρόσληψη ωφελουμένων σε επιχειρήσεις. Επίσης προκύπτει η δυνατότητα στους ωφελούμενους για ενημέρωση και προετοιμασία με σκοπό την ένταξη τους σε άλλα προγράμματα. Τέλος πρέπει να αναφερθεί πως από το σχέδιο δράσης προκύπτει η δημιουργία θέσεων εργασίας σε δυναμικούς κλάδους.

Τα οφέλη που θα αποκομίσει η ομάδα στόχος σχετίζονται επίσης με την κατάρτιση-επιμόρφωση. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην καλλιέργεια και τη διαμόρφωση στάσεων αλλά και δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει ώρες κατάρτισης  και πρακτική άσκηση. Επίσης στα πλαίσια της κατάρτισης υποστηρίζεται σύστημα Τηλ-εκπαίδευσης (e-learning) το οποίο αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που προσφέρει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, παρέχοντας ένα δυναμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτών – εκπαιδευομένων.

Επιπρόσθετα οφέλη εντοπίζονται στους τομείς της πληροφόρησης, της συμβουλευτικής και της υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα θα λειτουργήσει info-desk και θα πραγματοποιηθεί διενέργεια ημερίδων (ημέρες καριέρας, επαφή με επιχειρήσεις).Επίσης προβλέπεται παράλληλα και η διενέργεια workshop στους τομείς της συμβουλευτικής και της υποστήριξης καθώς και ομαδική Συμβουλευτική που έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει αυτοκατανόηση και να δραστηριοποιηθεί  με κύριο στόχο την προώθηση στην απασχόληση. Ένα ακόμα όφελος εντοπίζεται στην Ανάπτυξη Συνεργατικών Σχημάτων (clusters). Ακόμα οι ωφελούμενοι που θα δραστηριοποιηθούν στην ίδρυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων θα ενημερωθούν πάνω στην Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων Κοινωνικών Επιχειρήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν επιχειρηματικά οράματα και να μετουσιωθούν σε επιχειρήσεις μέσα από την πρόσβαση στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. 

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν σκοπό να ενισχυθεί η κοινωνική προστασία και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση και να ενισχυθεί επίσης η τοπική οικονομία μέσω της εξεύρεσης θέσεων απασχόλησης σε ανέργους.