ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Προϋποθέσεις

Ο καταρτιζόμενος/-η δεν μπορεί να εγγραφεί στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον έρχεται σε αντίθεση με τα παρακάτω κωλύματα / περιορισμούς:

 • έχει συμμετάσχει και σε άλλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης κατά το ίδιο έτος. Προς τούτο κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1566/86.
 • δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή έχει υπερβεί το 65ο έτος αυτής.
 • έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, καθώς και άτομο το οποίο έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
 • έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και κατά το διάστημα υποβολής της αίτησής του ή κατά το διάστημα κατάρτισής του είναι σε διάρκεια η στέρηση αυτή.
 • ανήκει στο προσωπικό των συμμετεχόντων φορέων, με πάσης φύσεων σύμβαση εργασίας με αυτό – τρέχουσα ή μη και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη 

Ειδικότερα οι άνεργοι πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας, ενώ οι Νέοι Επιστήμονες πρέπει:

 • Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.
 • Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
 • Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.
 • Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από τη λήψη του πτυχίου.
 • Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου  που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το  ΔΟΑΤΑΠ.
 • Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. 
 • Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και 
 • Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: 

 • Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), 
 • Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 
 • όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες. 

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κατά την υποβολή αιτήσεων οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα απορρίπτεται από τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά την περίπτωση στην οποία συντρέξει ένα από αυτά μετά την επιλογή του σε  κάποιο εκ των προγραμμάτων κατάρτισης, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του καταρτιζόμενου. 

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω οι προϋποθέσεις των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στην προτεινόμενη πράξη είναι: 

 • να ανήκουν στις ομάδες στόχου για την επαγγελματική ένταξη και την ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, των οποίων έχει σχεδιαστεί η εφαρμογή του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης 
 • να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (ανεξάρτητα εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι). 
 • ηλικιακά να είναι άνω των 18 ετών και να μην ισχύουν οι περιορισμοί αποκλεισμού που περιγράφηκαν παραπάνω
 • να έχουν αποδεδειγμένα ενδιαφέρον για το αντικείμενο του έργου και να θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας η να θέλουν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις (κρίνεται από τη συνέντευξη), 

Αν κάποιος υποψήφιος δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις, δεν προκρίνεται στην επόμενη φάση της επιλογής, δηλαδή στην αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής.