ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

Δικαιολογητικά

Κατηγορία Άνεργοι/Μακροχρόνια Άνεργοι:

Για την κατηγορία των ανέργων/μακροχρόνια ανέργων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στην πράξη.
  2. Υπογεγραμμένη και επικυρωμένη, από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1566/86 του παραρτήματος Ι της Προσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένο αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου.
  4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πρόσφατης έκδοσης) από δημοτική αρχή ή σχετική υπεύθυνη δήλωση.
  5. Φωτοαντίγραφο των δύο όφεων του Δελτίου Ανεργίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
  6. Βιογραφικό Σημείωμα (Στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτεται υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος).

Για την απόδειξη των αντίστοιχων κριτηρίων βαθμολόγησης (εφόσον υπάρχουν) απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

7. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών
Σημειώνεται ότι εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.
β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.).
γ) προκειμένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς τίτλο σπουδών.

8. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας.

9. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ.

10. Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (ακριβή αντίγραφα).
Οι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή αντίγραφο των ενσήμων.
Οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν και να επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ Βεβαίωση έναρξης εργασιών ή μεταβολής στη ΔΟΥ, συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών και σχετικές βεβαιώσεις κλπ).
Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

12. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2013 (Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2013).

13. Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από αρμόδια δημόσια αρχή.

14. Πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α (για τους άνδρες υποψήφιους).

Νέοι Επιστήμονες - Αυτοαπασχολούμενοι:

Για την κατηγορία των νέων επιστημόνων-αυτοαπασχολούμενοι απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στην πράξη.

2. Υπογεγραμμένη και επικυρωμένη, από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1566/86 του παραρτήματος ΙΙ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πρόσφατης έκδοσης) από δημοτική αρχή ή σχετική υπεύθυνη δήλωση.

5. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους.

7. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μισθωτήριο του ανεξάρτητου επαγγελματικού χώρου, για όσους δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους και έχουν προβεί σε μεταβολή της έδρας από την  02/01/2011 και μετά.

8. Βιογραφικό Σημείωμα (Στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτεται υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος).

Για την απόδειξη των αντίστοιχων κριτηρίων βαθμολόγησης (εφόσον υπάρχουν) απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

9. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
Σημειώνεται ότι εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.
β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.).
γ) προκειμένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς τίτλο σπουδών.

10. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας.

11. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ.

12. Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (αντίγραφα).
Οι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή αντίγραφο των ενσήμων.
Οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν και να επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ Βεβαίωση έναρξης εργασιών ή μεταβολής στη ΔΟΥ, συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών και σχετικές βεβαιώσεις κλπ).
Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

13. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

14. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2013 (Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2013).

15. Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από αρμόδια δημόσια αρχή.

16. Πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α ή (για τους άνδρες υποψήφιους).