ΑΣ Κοινωνική Στόχευση

Smaller Default Larger

ΤοΠΣΑ

Τα ΤοπΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας), αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Δυνητικοί δικαιούχοι των πράξεων ΤοΠΣΑ είναι οι  Αναπτυξιακές Συμπράξεις (ΑΣ), όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011.

Τα Τοπικά Σχέδιά για την απασχόληση (ΤοΠΣΑ)  έχει ως αντικείμενο τις πράξεις που ενεργοποιούν και κινητοποιούν τους τοπικούς φορείς με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από την διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Οι υλοποιημένες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για την σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση δίνεται τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στην διερεύνηση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι ειδικοί στόχοι που προκύπτουν από τα ΤοΠΣΑ  σχετίζονται με:
1) την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
2) την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
3) την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω τις εφαρμογής ειδικά στοχευμένων δράσεων και
4) την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.

Μέσα από τα τοπικά σχέδια δράσης εξασφαλίζεται ότι
α) οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και θα βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και
β) οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά κλπ προγράμματα, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και
γ) οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις, θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.